Firmy/Instytucje/Stowarzyszenia:

 

 

Prowadzący szkolenia:

Dariusz Loranty - oficer policji w stanie spoczynku, nadkomisarz; pierwszy w historii stołecznej policji koordynator negocjacji i dowódca zespołu negocjatorów, twórca nowatorskiej koncepcji negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy operacyjnej policji, m.in. przy przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne oraz w negocjacjach z samobójcami w miejscach publicznych. Jest wykładowcą szkół wyższych, m.in. z zakresu negocjacji kryzysowych i policyjnych, współautor "Słownika wiedzy o policji" pod redakcją prof. dr. hab. Konstantego Wojtaszczyka. Publikował artykuły popularnonaukowe. Obecnie felietonista w "Focusie Śledczym" oraz branżowym piśmie dla prawników "MIDA". Autor książki ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji".W trakcie pracy zawodowej ukończył wiele szkoleń specjalistycznych policyjnych i międzynarodowych z zakresu terroryzmu, negocjacji i wiktymologii. Przynależy do: Krajowego Stowarzyszenia Negocjatorów i Ogólnopolskiego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. W Centrum Psychologii Sądowej prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji policyjnych, wiktymologii oraz terroryzmu.

dr nauk humanistycznych Małgorzata Sitarczyk - specjalność: psychologia kliniczna, wykładowca szkół wyższych, w swojej karierze pełniła m.in. funkcję kierownika Podyplomowych Studiów z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli, a także po. Kierownika Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki IP UMCS. Posiada certyfikat PTP w zakresie diagnozy psychologicznej oraz rekomendacje PTP w zakresie diagnozy psychologicznej. Wieloletni biegły sądowy. Jest autorką i realizatorką wielu szkoleń z zakresu psychoprofilaktyki, psychologii wychowawczej, psychologii rodziny, diagnozy psychologicznej, diagnozy resocjalizacyjnej, doskonalenia kompetencji interpersonalnych, profilaktyki zachowań agresywnych dzieci i młodzieży, diagnozy psychologicznej. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Jest autorką wielu publikacji w tym pozycji unikatowej na Polskim rynku dotyczącej nieletnich sprawców zabójstw (,,Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne").

mgr Adam Straszewicz - jako jeden z pierwszych psychologów na polskim gruncie zaczął prowadzić konsultacje dla ofiar stalkingu. Specjalista z zakresu  przeciwdziałania stalkingowi. Ukończył psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz psychologią Śledczą na Uniwersytecie w Huddersfield, gdzie pod skrzydłami twórców tej dziedziny (m.in. Prof. Davida Cantera) brał udział w projekcie badawczym nad występowaniem przemocy w miejscu pracy. Jest członkiem International Academy of Investigative Psychology. Na potrzeby prokuratur, sądów i policji sporządza opinie z obszaru psychologii śledczej. Prowadzi szkolenia dla funkcjonariuszy policji z zakresu przeciwdziałania uporczywemu nękaniu i prześladowaniu.

dr nauk humanistycznych Maciej Szaszkiewicz - psycholog sądowy, emerytowany adiunkt i biegły sądowy z zakresu psychologii sądowej krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Profiler, były psycholog penitencjarny w Areszcie Śledczym. Wykładowca w kilku szkołach wyższych (UJ, APS w Warszawie, WSB w Nowym Sączu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) na wydziałach psychologii, pedagogiki, prawa – dla studentów i uczestników studiów podyplomowych. Prowadził liczne szkolenia dla sądów, prokuratur i policji. Posiada rekomendację biegłego sądowego w zakresie psychologii sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z nominacji. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii „Tajemnice grypserki” oraz „Zabójcy i ich ofiary” (jako współautor).

 

dr n.med. Paweł Sala - lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada 20.letnie doświadczenie w zawodzie, od ponad 12 lat pracuje w Klinice Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie jako ordynator II Oddziału Dziennego. W pracy łączy funkcje lekarza psychiatry oraz psychoterapeuty zajmującego się  terapią indywidualną i grupową.

 

Tomasz Wach - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończył m.in.: Studium Podyplomowe z Zakresu Organizacji i Zarządzania (Warszawa SGH), Studium Przeciwdziałania Przemocy (Warszawa-Instytut Psychologii Zdrowia), warsztaty nt. Mediacji Między Ofiarą a Sprawcą, organizowane przez Senat RP; uprawniony, stały mediator sądowy – lista Sądu Okręgowego (i Sądu Apelacyjnego) w Lublinie ( w okresie 2003- 2015 opracowanie ok. 300 opinii diagnostycznych dla sądów powszechnych. W latach 87-92 kurator społeczny w Wydz. V Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie, w latach 1993-94 oraz w roku 1998 – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od marca 2004 kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Adiunkt w KUL JP II; katedra pedagogiki ogólnej, pracownia resocjalizacji. Od 1992 zatrudniony w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie (kierownik internatu, dyrektor, pedagog w zespole diagnostycznym). Działalność szkoleniowa: Przez pięć pierwszych edycji instruktor programu „7 kroków”, organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współpraca z Wszechnicą Świętokrzyską w Kielcach (promotor 97 obronionych prac licencjackich - problematyka uzależnień, przestępczości nieletnich, projektowania działań korekcyjnych, organizacji i zarządzania systemem resocjalizacji). Współpraca z Wyższą Szkołą Humanistyczno - Przyrodniczą w Sandomierzu. Promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych na podyplomowych studiach z zakresu resocjalizacji. Współpraca z Akademia Humanistyczno - Ekonomiczną w Lodzi. Współpraca z KUL- em, wykładowca przedmiotów specjalistycznych na kierunku pedagogika resocjalizacyjna („teorie i czynniki przestępczości”, „sądowe środki ochrony młodzieży przed demoralizacją” i in.). Współpraca z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologicznej w Warszawie- realizacja szkoleń dla grup profesjonalnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, profilaktyki uzależnień, tworzenia systemów pomagania. Moderator przy szkoleniach dla kadry kierowniczej placówek resocjalizacyjnych. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach przy szkoleniu edukatorów (wg programu MENiS). Autor licznych publikacji m.in.: Miejsce ucznia w nowej ustawie o systemie oświaty. Nowa Szkoła 3/92, Trening umiejętności wychowawczych dla nauczycieli. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 8/92, Biogram Aleksandra Bryka (w:)Słownik Biograficzny miasta Lublina. T. Radzik, J. Skarbek, A.A. Witusik (red.).Wydawnictwo UMCS, Lublin 1993, „Ta trudna, agresywna młodzież(w:) M. Filipiak (red.). „Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś. WSS-G w Tyczynie. Tyczyn 2001. „Atmosfera wychowawcza w interwencyjnym schronisku dla nieletnich. (w:) A. Pielecki (red.)Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych. Wyd. UMCS, Lublin 2002. „ Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych”. KUL, Lublin 2009. Członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (O. w Lublinie). W latach 1999-2003 ekspert MEN w Komisjach ds. Awansu Zawodowego Nauczycieli. Nagrodzony dwoma nagrodami Ministra Sprawiedliwości (praca w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

Piotr Sudnik - emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadający bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, prowadził m.in. śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej", był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, specjalizował się w analizie behawioralnej w procesie wykrywania kłamstwa, wdrażał metody przesłuchań FBI w ABW (ukończył, m.in. szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA),
szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych oraz wojskowych, żołnierzy wyjeżdżających na misje do Bośni i Hercegowiny oraz Afganistanu. Obecnie współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

mgr Justyna Szostek - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ, kierunek Psychologia, specjalizacja kliniczna i sądowa człowieka dorosłego (obecnie doktorantka); Absolwentka Podyplomowego Studium biegłych sądowych psychologów, Anima Katowice; Słuchacz Studiów podyplomowych – Prawo Dowodowe, Uniwersytet Jagielloński, WPiA, Katedra Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego. Prowadziła m.in. szkolenia dla słuchaczy szkoły policyjnej w Katowicach dotyczących metod przesłuchania.

Tomasz Szewczyk - pedagog, psycholog (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, kierunki: pedagogika, doradztwo społeczne, pedagogika resocjalizacyjna i socjalna) grafolog, biegły sądowy (studia podyplomowe z zakresu Ekspertyzy Dokumentów w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego ). Praktyk i wykładowca  w szkołach wyższych. Prowadzi warsztaty grafologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Katedrze Edytorstwa i Tekstologii oraz wykłady z metod badania pisma odręcznego – metoda grafizmu i analiza językowa, terminologia ekspertyzy pismoznawczej w  Akademii Polonijnej w Częstochowie, a także w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie. Jest autorem wielu książek oraz artykułów z zakresu psychologii pisma i ekspertyzy dokumentów.  Specjalizuje się w grafologii polskiej, niemieckiej i brytyjskiej. Współpracuje z Prokuraturą, Sądami Okręgowymi i Rejonowymi, Adwokaturą Polską, Kancelariami Notarialnymi na terenie Polski, wykonał ok. 2 tys. ekspertyz pismoznawczych.


ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław      tel. 71 73 82 322