Kurs podstawowy z mediacji (6 dni)

Kurs podstawowy z mediacji (6 dni)

Dołącz teraz

Kurs podstawowy z mediacji (6 dni)

Prowadząca – Grażyna Górska – Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki. Działalność w zakresie mediacji: Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych, mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich, mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl, mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl, organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r., prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.Działalność trenerska i szkoleniowa: trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.), wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie, trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód, organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach, szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli, szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia  zgodny ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Moduł I: Podstawowe zasady dotyczące postępowania mediacyjnego i roli mediatora (12 h)

 • Przebieg postępowania mediacyjnego
 • Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
 • Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora
 • Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania
 • Specyfika mediacji rodzinnych
 • Mediacja w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych
 • Mediacje w sprawach karnych i innych.

Moduł II: Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów (6 h)

 • Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa i różnice
 • Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

Moduł III: Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji – Narzędzia mediatora (18 h)

 • Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego
 • Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych
 • Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
 • Umiejętności aktywnego słuchania, zadawania pytań, umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu)
 • Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w szczególności: umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie, umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie, umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
 • Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.

Moduł IV: Uregulowanie prawne, procedura mediacyjna, ugody w mediacji (12 h)

 • Uregulowania prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
 • Umiejętność sporządzania ugody oraz protokołu (sprawozdania) z mediacji
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
 • Umiejętność współpracy z innymi specjalistami
 • Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego
 • Prowadzenie dokumentacji z postępowania mediacyjnego
 • Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego

 • Cel szkolenia:
  • zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w zakresie psychologii konfliktów, procesu mediacji, jej poszczególnych faz i etapów, specyfiki poszczególnych etapów mediacji, prawnych uregulowań w tym zakresie, standardów pracy mediatorów,
  • nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy mediatora,  roli mediatora na poszczególnych etapach mediacji, jego zadań i obszarów odpowiedzialności,
  • poznani i umiejętne stosowanie narzędzi mediatora, technik mediacyjnych służących prawidłowej komunikacji, budowaniu zrozumienia i zaufania, pozwalających dotrzeć do faktycznych potrzeb i interesów, wspomagających szukanie rozwiązań,
  • przygotowanie merytoryczne do pełnienia roli mediatora w sprawach  rodzinnych, sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz w konfliktach w szkole, w miejscu pracy,
  • nabycie potrzebnych każdemu z nas umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych,
  • trening osobisty ułatwiający osiągnięcie samoświadomości i wewnętrznej harmonii pozwalającej na zarządzanie emocjami w konflikcie. 
 • Termin – informacja dostępna w terminarzu. Termin może być ustalany indywidualnie po wcześniejszym kontakcie.

 • Miejsce – Wrocław, Kraków, Szczecin, Lublin (istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym mieście na terenie RP, w tym celu prosimy o kontakt).

 • Ilość godzin szkoleniowych – 12.

 • Forma – zajęcia teoretyczno – praktyczne

Ukończenie kursu  w przedmiocie mediacji daje możliwość ubiegania o wpis na listy mediatorów (decyzja o wpisie na listę mediatorów stałych podejmowana jest indywidualnie przez Prezesa Sądu Okręgowego). W celu nabycia umiejętności praktycznych uczestnicy kursu mają możliwość skorzystania ze stażu w kancelarii mediacyjnej z 15 % zniżką.

Kurs podstawowy z mediacji (6 dni)

Kategoria:

Szkolenie rozpocznie się za:

Specjalistyczne szkolenie z mediacji gospodarczej i cywilnej (3 dni)Zaburzenie lękowe oraz zaburzenia nastroju
ezgif.com-webp-to-png

SZYBKI KONTAKT


Adres:

ul Józefa Sarego 5
31-047 Kraków

Telefony:

+48 510 754 942

+48 667 703 604

Godz. otwarcia:

Pn-Pt 9:00 – 17:00
Sob 11:00 – 14:00

© Centrum Psychologii Sądowej ~ 2018 All Rights Reserved